tjehooba.pl

Świadoma kontrola stanu człowieka

dr Tomasz Chalko, Australia (© 1997)

Streszczenie

W artykule tym opisałem moje osobiste doświadczenia prowadzące do odkrycia techniki skutecznie podwajającej rozmiary stymulowanego blasku elektro-fotonicznego (aury) wokół mojego ciała w ciągu kilku minut.

Blask elektro-fotoniczny wokół palca wywolany efektem Kirliana widać gołym okiem.

W 1997 roku, po dwóch publicznych wykładach prof.Konstantina Korotkowa na temat elektro-fotonicznej diagnostyki medycznej w Melbourne i przeczytaniu jego książki Efekt Kirliana (po rosyjsku), zarezerwowałem godzinną osobistą sesję elektro-fotonicznej diagnostyki medycznej u prof. Korotkowa.

Zapytałem prof. Korotkowa, czy mógłbym wykonać kilka prostych świadomych ćwiczeń (medytacja i koncentracja) w wyznaczonym czasie. Oprócz standardowej procedury robienia zdjęć blasku elektro-fotonicznego moich 10 palców, zarejestrowaliśmy blask elektro-fotoniczny podczas mojej medytacji, zrobiliśmy krótką przerwę, a następnie powtórzyliśmy ten proces podczas mojego ćwiczenia na koncentrację. Rejestracji blasku elektro-fotonicznego dokonywano w odstępach jednominutowych.

Kiedy prof. Korotkov przetworzył dane na komputerze, ku naszemu zdumieniu zauważyliśmy znaczące, systematyczne i bardzo pozytywne zmiany w moim blasku elektro-fotonicznym podczas medytacji i koncentracji, wskazujące na radykalną poprawę jego rozmiarów i spójności.

Zgodnie z dobrze ugruntowanymi zasadami elektro-fotonicznej diagnostyki medycznej, nasze wyniki wskazały, że świadomie ćwiczenia mogę znacznie zintensyfikować procesy samoleczenia organizmu.

Odkryliśmy metodę świadomej poprawy zdolności samoleczenia układu umysł-ciało, która może stać się podstawą naturalnej medycyny samoleczenia XXI wieku. Niniejszy artykuł zawiera moje osobiste dane zdrowotne z 1997 roku, które udostępnił mi prof. Korotkov.

Wstęp

Celem tego artykułu jest ilościowe określenie skuteczności ćwiczeń medytacji i koncentracji w procesie samoleczenia oraz ustalenie, jakie ćwiczenia mają najbardziej korzystny wpływ na procesy samoleczenia.

Aby uzyskać natychmiastowy ilościowy pomiar wpływu ludzkiego umysłu na procesy uzdrawiania, prof. Korotkov mierzył zmiany w stymulowanym blasku elektro-fotonicznym wokół wybranych części ludzkiego ciała (zwykle palców) za pomocą instrumentu Gas Discharge Visualization (GDV).

Zastosowano kilka rodzajów przetwarzania danych, aby ocenić intensywność, rozmiar i stopień fraktalnego rozkładu zarejestrowanych obrazów elektro-fotonicznych. Aby ułatwić dalsze wyjaśnienia wyników, zróbmy krótkie wprowadzenie do elektro-fotonicznej diagnostyki medycznej.

Diagnostyka kirlianowska

Każdy organ i każda funkcja układu umysł-ciało ma swój charakterystyczny wkład w blask elektrofotoniczny.

20 lat badań klinicznych, koordynowanych przez prof. Korotkowa przed 1997 r., Ujawnia, że ​​rejestracja blasku elektrofotonicznego wokół 10 koniuszków palców dostarcza bardzo wyczerpujących informacji o stanie całego układu ciało-umysł.

Ryc. 1 przedstawia aurę wokół moich palców, uzupełnioną uproszczoną mapą diagnostyczną (na podstawie książki prof. Korotkowa [1])

uproszczona mapa diagnostyki elektro-fotonicznej

Krótko mówiąc, nieciągłość rozkładu pola intensywności wokół dowolnego palca wskazuje na nieprawidłową aktywność odpowiedniego organu, który nie współpracuje harmonijnie z resztą układu ciało-umysł. W szczególności „luki”, wzmocnienia i oderwane obszary poświaty elektro-fotonicznej wskazują na problemy lub potencjalne problemy.

Mówiąc najogólniej, zdrowa, harmonijna aktywność układu umysł-ciało znajduje odzwierciedlenie w regularnym rozkładzie pola bioenergetycznego wokół palców, bez “ przerw ”, bez oderwanych obszarów i bez gwałtownych zmian intensywności i kształtu.

Na zdjęciach na rys. 2 można zauważyć, że rozmiar aury elektro-fotonicznej zwiększa się z upływem czasu. Również początkowe „luki” w blasku elektro-fotonicznym stopniowo się zamykają, wskazując, że stan umysł-ciało zbliża się do bardziej „harmonijnego” sposobu funkcjonowania. Wydaje się jednak, że stopień rozkładu fraktalnego pola bioenergetycznego pozostaje wysoki.

Medytacja

Medytacja to ćwiczenie, którego celem jest zapobieganie myślom w naturalny sposób, poprzez głębokie rozluźnienie ciała fizycznego, a następnie próbę utrzymania „pustego” umysłu. Praktykuję medytację codziennie przez ostatnie 3 lata przed zdarzeniem opisanym tutaj.

Rys 2. Rozkład intensywności blasku elektro-fotonicznego wokół prawego palca wskazującego w czasie medytacji

Dla uproszczenia prof. Korotkow zarejestrował poświatę elektro-fotoniczną tylko wokół jednego palca (przedniego palca mojej prawej ręki), co umożliwiło mi kontynuowanie medytacji bez przerw. Prof. Korotkow powiedział mi, że zmiany w biopolu jednego palca są reprezentatywne dla wszystkich palców, a więc dla całego ciała. 9 obrazów pola bioenergetycznego zarejestrowanych w odstępach jednominutowych przedstawiono na rysunku 2. Pierwszy obraz po lewej stronie wskazuje stan początkowy.

Ćwiczenie koncentracji

Jako ćwiczenie na koncentrację wybrałem ćwiczenie, które miało na celu trening komunikacji między dwiema półkulami mózgu. Ćwiczenie to zostało krótko opisane poniżej, a bardziej szczegółowo tutaj. Obserwowałem dwa okręgi o prostopadle narysowanych średnicach, pokazane na ryc. 3. Rysunek znajdował się 2 metry ode mnie na ścianie na wysokości oczu.

Zmieniając odległość ogniskową oczu i koncentrując się, starałem się zobaczyć jedno koło z idealnym krzyżem pośrodku między nimi. Następnie koncentrowałem się, próbując utrzymać krzyż nieprzerwanie przez kilka minut. Ponieważ każde oko jest połączone z inną półkulą mózgu, krzyż syntetyzowany przez mózg jest dowodem na to, że obie półkule komunikują się ze sobą, aby osiągnąć taką syntezę.

Ćwiczenie to trenowałem przez 5 minut dziennie przez około tydzień przed eksperymentem opisanym w niniejszym artykule.

Rys 3. Ćwiczenie na koncentrację

Ponownie, dla uproszczenia, prof. Korotkow zarejestrował poświatę elektro-fotoniczną (aurę) tylko wokół jednego palca (środkowy palec prawej ręki), co pozwoliło mi na kontynuowanie ćwiczeń koncentracyjnych bez przerwy. 8 obrazów blasku elektro-fotonicznego (aury) rejestrowanych w regularnych jednominutowych odstępach przedstawiono na rysunku 4. Obraz po lewej stronie wskazuje stan początkowy.


Rys.4 Zmiany w elektro-fotonicznym blasku (aurze) wokół środkowego palca prawej ręki podczas koncentracji

Na zdjęciach na rys. 4 można zauważyć, że rozmiar blasku elektro-fotonicznego zwiększa się z upływem czasu. Również początkowe „luki” w blasku stopniowo się zamykają, wskazując, że stan umysł-ciało zbliża się do bardziej „harmonijnego” funkcjonowania. Stopień rozkładu fraktalnego blasku elektro-fotonicznego jest zmniejszony.

Porównanie wyników

Porównanie wyników zostało dokonane poprzez obliczenie dwóch ilościowych współczynników blasku elektro-fotonicznego (aury) dla każdego obrazu:

  1. całki obszaru poświaty wokół palca – im większa, tym lepsza
  2. stopnia fraktalności (niejednorodności) rozkładu w blasku – im mniejszy tym lepiej

Należy podkreślić, że powyższe współczynniki reprezentują skondensowaną reprezentację właściwości bardzo złożonego obrazu.

Oba współczynniki zostały znormalizowane względem stanu początkowego, tak aby można było łatwo zaobserwować ich zmiany w stosunku do stanu początkowego. Wykres na ryc. 5 przedstawia zmiany wielkości blasku, a wykres na ryc. 6 przedstawia zmiany fraktalności rozkładu natężenia blasku elektro-fotonicznego dla obu ćwiczeń: medytacji i koncentracji.

Rys.5 Względne zmiany wielkości blasku elektro-fotonicznego.
Ryc.6 Względne zmiany fraktalności rozkładu natężenia blasku elektrofotonicznego.

Wnioski

Okazało się, że rozmiar i rozmieszczenie ludzkiej aury nie tylko znacząco zmieniają się podczas świadomych ćwiczeń umysłu, ale można je kontrolować i znacznie poprawiać.

Wykonano dwa rodzaje ćwiczeń i porównano ich wyniki: medytację i koncentrację. Stwierdzono, że zarówno medytacja, jak i koncentracja mają bardzo pozytywny wpływ na stan człowieka. Obaj zwiększyli rozmiar blasku elektrofotonicznego i zmniejszyli jego rozkład fraktalny.

Wyniki przedstawione w kontekście diagnostyki elektrofotonicznej Kirliana jednoznacznie wykazały istotny wpływ świadomych ćwiczeń na intensyfikację procesów gojenia zachodzących w organizmie.

Stwierdzono, że ćwiczenie na koncentrację było skuteczniejsze, bardziej konsekwentne i prowadziło do bardziej spójnej poprawy blasku elektrofotonicznego niż ćwiczenie medytacyjne. Atrakcyjność ćwiczenia na koncentrację polega również na tym, że do osiągnięcia znaczących rezultatów wymagany jest minimalny trening.

Nasze wyniki pokazują znaczący potencjał ćwiczeń umysłowych w usprawnianiu naturalnych procesów uzdrawiania. Oczywiste jest, że potrzeba więcej badań, aby ocenić i porównać różne ćwiczenia umysłu i ich zastosowanie w leczeniu.

Użytkownicy nowoczesnego sprzętu elektro-fotonicznego Kirliana koncentrują się dziś na diagnostyce zdrowia. Przedstawione wyniki wskazują, że zastosowania sprzętu elektro-fotonicznego należy rozszerzyć uwzględniając następujące kierunki:

  • obserwację i ocenę interakcji między umysłem a ciałem,
  • monitorowanie intensywności procesu leczenia (i samoleczenia) w układzie ciało – umysł,
  • wybór najlepszych świadomych ćwiczeń, aby zoptymalizować konkretne leczenie
  • trening pacjentów, aby świadomie wzmacniać procesy leczenia i samoleczenia w ich ciałach
  • trening zdrowych ludzi w celu osiągnięcia i utrzymania harmonijnego funkcjonowania układu umysł-ciało

Staje się jasne, że rejestracja blasku elektro-fotonicznego za pomocą nowoczesnych, skomputeryzowanych kamer daje nowy wgląd w funkcje ciała i umysłu i stwarza nowe możliwości w badaniach medycznych. Pomiary oparte na efekcie Kirliana są bardzo atrakcyjne, ponieważ nie są uciążliwe, są natychmiastowe i dają całościowy obraz złożonych czynności systemu ciało-umysł.

Moim zdaniem, nauka interpretacji blasku elektrofotonicznego zarejestrowanego przy użyciu sprzętu z efektem Kirliana powinna w najbliższej przyszłości pociągnąć za sobą znaczny wysiłek badawczy, stanowiąc podstawę dla nowej naturalnej medycyny samoleczenia XXI wieku.

Literatura

[1 KG. Korotkov, efekt Kirliana, Wydawca: Olga, St.Petersburg, 1995 str. 215, ISBN 5-86093-011-9 (w języku rosyjskim)

[2] K.G. Korotkov, Światło po życiu, (po angielsku) Wydawnictwo Backbone. NY 1996

Księgarnia

Księgarnia