Świadoma kontrola stanu człowieka

dr Tomasz Chalko, Australia (© 1997)

W niniejszym artykule opisałem moje osobiste doświadczenia prowadzące do poprawienia harmonii funkcjonowania mojego organizmu i podwojenia rozmiaru stymulowanego blasku elektro-fotonicznego (aury) wokół mojego ciała w ciągu kilku minut.

W 1997 roku, po wysłuchaniu dwóch publicznych wykładów prof.Konstantina Korotkowa na temat elektro-fotonicznej diagnostyki medycznej w Melbourne i przeczytaniu jego książki Efekt Kirliana (po rosyjsku), zarezerwowałem godzinną osobistą sesję elektro-fotonicznej diagnostyki medycznej u prof. Korotkowa.

Zapytałem prof. Korotkowa, czy mógłbym wykonać kilka prostych świadomych ćwiczeń (medytacja i koncentracja) w wyznaczonym czasie. Oprócz standardowej procedury robienia zdjęć blasku elektro-fotonicznego moich 10 palców, zarejestrowaliśmy blask elektro-fotoniczny podczas mojej medytacji, zrobiliśmy krótką przerwę, a następnie powtórzyliśmy ten proces podczas mojego ćwiczenia na koncentrację. Rejestracji blasku elektro-fotonicznego dokonywano w odstępach jednominutowych.

Kiedy prof. Korotkov przetworzył dane na komputerze, ku naszemu zdumieniu zauważyliśmy znaczące, systematyczne i bardzo pozytywne zmiany w moim blasku elektro-fotonicznym podczas medytacji i podczas koncentracji, wskazujące na radykalną poprawę jego rozmiarów i spójności.

Zgodnie z ugruntowanymi zasadami elektro-fotonicznej diagnostyki medycznej, nasze wyniki wskazały, że świadomie ćwiczenia mogą znacznie zintensyfikować procesy samoleczenia organizmu, i powinny stać się podstawą naturalnej medycyny samoleczenia XXI wieku.

Niniejszy artykuł zawiera moje osobiste dane zdrowotne z 1997 roku, które udostępnił mi prof. Korotkov. Rosyjska wersja tego artykułu stała się rozdziałem w książce prof. Korotkova pod tytułem „Od efektu Kirliana do biolektrografii”, wydanej w Rosji w 1998 roku.

Wstęp

Celem tego artykułu jest porównanie skuteczności ćwiczeń medytacji i koncentracji w procesie samoleczenia oraz ustalenie, które świadome ćwiczenie ma bardziej korzystny wpływ na procesy samoleczenia i przywracania harmonii funkcjonowania organizmu.

Aby uzyskać natychmiastowy ilościowy pomiar wpływu ludzkiego umysłu na procesy uzdrawiania, prof. Korotkov mierzył zmiany w stymulowanym blasku elektro-fotonicznym wokół wybranych części mojego ciała (palców) za pomocą instrumentu Gas Discharge Visualization (GDV).

Zastosowaliśmy kilka rodzajów przetwarzania danych, aby ocenić intensywność, rozmiar i stopień niejednorodności zarejestrowanych obrazów elektro-fotonicznych.

Aby ułatwić dalsze wyjaśnienia wyników, zróbmy krótkie wprowadzenie do elektro-fotonicznej diagnostyki medycznej.

Diagnostyka kirlianowska

Każdy organ i każda funkcja układu umysł-ciało ma swój charakterystyczny wkład w blask elektrofotoniczny.

Po 20 latach badań klinicznych, koordynowanych przez prof. Korotkowa przed 1997 r., okazało się, że ​​rejestracja blasku elektrofotonicznego wokół 10 czubków palców dostarcza wyczerpujących informacji o stanie całego układu ciało-umysł.

Rys. 1 przedstawia aurę wokół moich palców, uzupełnioną uproszczoną mapą diagnostyczną (na podstawie książki prof. Korotkowa [1])

Rys 1. uproszczona mapa diagnostyki elektro-fotonicznej

Krótko mówiąc, nieciągłość rozkładu pola intensywności poświaty wokół dowolnego palca wskazuje na nieoptymalną aktywność odpowiedniego organu, który nie współpracuje harmonijnie z resztą układu ciało-umysł. W szczególności, „luki”, nagłe wzmocnienia i oderwane obszary poświaty elektro-fotonicznej wskazują na problemy lub potencjalne problemy w funkcjonowaniu organizmu.

Mówiąc najogólniej, zdrowa, harmonijna aktywność układu umysł-ciało znajduje odzwierciedlenie w regularnym rozkładzie pola bioenergetycznego wokół palców, bez “ przerw ”, bez oderwanych obszarów i bez gwałtownych zmian intensywności i kształtu.

Medytacja

Medytacja to ćwiczenie, którego celem jest zapobieganie myślom w naturalny sposób, poprzez głębokie rozluźnienie ciała fizycznego, a następnie próbę utrzymania „pustego” umysłu. Praktykowałem medytację codziennie przez 3 lata przed eksperymentem opisanym tutaj.

Rys 2. Rozkład intensywności blasku elektro-fotonicznego wokół prawego palca wskazującego w czasie medytacji

Dla uproszczenia prof. Korotkov zarejestrował poświatę elektro-fotoniczną tylko wokół jednego palca (palca wskazującego mojej prawej ręki), co umożliwiło mi kontynuowanie medytacji bez przerw. Prof. Korotkov powiedział mi, że zmiany w poświacie jednego palca są reprezentatywne dla wszystkich palców, a więc dla całego ciała. 9 obrazów poświaty, zarejestrowanych w odstępach jednominutowych, przedstawiono na rysunku 2. Pierwszy obraz po lewej stronie wskazuje stan początkowy.

Na rys. 2 można zauważyć, że rozmiar aury elektro-fotonicznej zwiększa się z upływem czasu medytacji. Również początkowe „luki” w blasku elektro-fotonicznym stopniowo się zamykają, wskazując, że stan umysł-ciało zbliża się do bardziej „harmonijnego” funkcjonowania.

Ćwiczenie koncentracji

Jako ćwiczenie na koncentrację wybrałem ćwiczenie, które miało na celu trening komunikacji między dwiema półkulami mózgu. Ćwiczenie to zostało krótko opisane poniżej, a bardziej szczegółowo tutaj. Obserwowałem dwa okręgi o prostopadle narysowanych średnicach, pokazane na ryc. 3. Rysunek znajdował się 2 metry ode mnie na ścianie na wysokości oczu.

Zmieniając odległość ogniskową oczu i koncentrując się, starałem się "nałożyć" te dwa okręgi na siebie, żeby zobaczyć jeden okrąg z idealnym krzyżem. Następnie koncentrowałem się, próbując utrzymać krzyż nieprzerwanie przez kilka minut. Ponieważ każde oko jest połączone z inną półkulą mózgu, krzyż syntetyzowany przez mózg z dwóch niezależnych obrazów jest dowodem na to, że obie półkule komunikują się ze sobą, aby osiągnąć taką syntezę.

Ćwiczenie to trenowałem przez 5 minut dziennie przez jakiś tydzień przed eksperymentem opisanym w niniejszym artykule.

Rys 3. Ćwiczenie na koncentrację

Ponownie, dla uproszczenia, prof. Korotkov zarejestrował poświatę elektro-fotoniczną (aurę) tylko wokół jednego palca (środkowy palec prawej ręki), co pozwoliło mi na kontynuowanie ćwiczenia na koncentrację bez przerwy. 8 obrazów blasku elektro-fotonicznego (aury) rejestrowanych w regularnych jednominutowych odstępach przedstawiono na rysunku 4. Obraz po lewej stronie wskazuje stan początkowy.


Rys.4 Zmiany w elektro-fotonicznym blasku (aurze) wokół środkowego palca prawej ręki podczas koncentracji

Na zdjęciach na rys. 4 można zauważyć, że rozmiar blasku elektro-fotonicznego zwiększa się z upływem czasu w czasie koncentracji. Również początkowe „luki” w blasku stopniowo się zamykają, wskazując, że stan umysł-ciało zbliża się do bardziej „harmonijnego” funkcjonowania. Stopień rozkładu fraktalnego blasku elektro-fotonicznego jest zmniejszony.

Porównanie wyników

Porównanie wyników zostało dokonane poprzez obliczenie dwóch ilościowych współczynników blasku elektro-fotonicznego (aury) dla każdego obrazu:

  1. całki obszaru poświaty wokół palca – im większa, tym lepsza
  2. stopnia fraktalności (niejednorodności) rozkładu w blasku – im mniejszy tym lepiej

Należy podkreślić, że powyższe współczynniki reprezentują skondensowaną reprezentację właściwości bardzo złożonego obrazu.

Oba współczynniki zostały znormalizowane względem stanu początkowego, tak aby można było łatwo zaobserwować ich zmiany w stosunku do stanu początkowego. Wykres na ryc. 5 przedstawia zmiany wielkości blasku, a wykres na rys. 6 przedstawia zmiany fraktalności rozkładu natężenia blasku elektro-fotonicznego dla obu ćwiczeń: medytacji i koncentracji.

Rys.5 Względne zmiany wielkości blasku elektro-fotonicznego.
Ryc.6 Względne zmiany fraktalności rozkładu natężenia blasku elektrofotonicznego.

Wnioski

Okazuje się, że rozmiar i rozmieszczenie ludzkiej aury nie tylko znacząco zmieniają się podczas świadomych ćwiczeń umysłu, ale można je świadomie kontrolować i znacznie poprawiać.

Porównaliśmy rezultaty dwóch świadomych ćwiczeń: medytacji i koncentracji. Stwierdziliśmy, że zarówno medytacja, jak i koncentracja mają bardzo pozytywny wpływ na stan człowieka. Oba świadome ćwiczenia zwiększają rozmiar blasku elektro-fotonicznego i zmniejszają jego niejednorodność.

Wyniki przedstawione w kontekście diagnostyki elektro-fotonicznej jednoznacznie wykazały istotny wpływ świadomych ćwiczeń na intensyfikację procesów samoleczenia (przywracania harmonii funkcjonowania) zachodzących w organizmie.

Stwierdziliśmy, że ćwiczenie na koncentrację było skuteczniejsze, bardziej konsekwentne i prowadziło do bardziej spójnej poprawy blasku elektro-fotonicznego niż ćwiczenie medytacyjne. Atrakcyjność ćwiczenia na koncentrację polega również na tym, że do osiągnięcia znaczących rezultatów wymagany jest minimalny trening – kilka minut dziennie przez tydzień.

Nasze wyniki pokazują znaczący potencjał ćwiczeń umysłowych w podtrzymywaniu zdrowia i usprawnianiu naturalnych procesów uzdrawiania. Oczywiste jest, że potrzeba więcej badań, aby ocenić i porównać różne ćwiczenia umysłu i ich zastosowanie w utrzymaniu zdrowia i w przyspieszaniu procesu powrotu do zdrowia.

Użytkownicy nowoczesnego sprzętu elektro-fotonicznego Kirliana zwykle koncentrują się na diagnostyce stanu zdrowia człowieka. Przedstawione wyniki wskazują, że zastosowania sprzętu elektro-fotonicznego należy rozszerzyć uwzględniając następujące kierunki:

  • obserwację i ocenę interakcji między umysłem (świadomością) a ciałem,
  • obserwację intensywności procesu samoleczenia w układzie ciało – świadomość,
  • wybór najlepszych świadomych ćwiczeń, aby zoptymalizować konkretne leczenie u konkretnego człowieka
  • trening pacjentów, aby świadomie wzmacniać procesy leczenia i samoleczenia
  • trening zdrowych ludzi w celu osiągnięcia i utrzymania harmonijnego funkcjonowania układu umysł-ciało

Staje się jasne, że rejestracja blasku elektro-fotonicznego za pomocą nowoczesnych, skomputeryzowanych kamer daje nowy wgląd w funkcje ciała i umysłu i stwarza nowe możliwości w badaniach medycznych. Pomiary oparte na efekcie Kirliana są bardzo atrakcyjne, ponieważ nie są uciążliwe i dają całościowy obraz złożonych czynności systemu ciało-umysł prawie natychmiast.

Moim zdaniem, nauka interpretacji blasku elektro-fotonicznego powinna w najbliższej przyszłości pociągnąć za sobą znaczny wysiłek badawczy, żeby stworzyć podstawę dla nowej naturalnej medycyny świadomego leczenia i samoleczenia XXI wieku.

Literatura

[1 KG. Korotkov, efekt Kirliana, Wydawca: Olga, St.Petersburg, 1995 str. 215, ISBN 5-86093-011-9 (w języku rosyjskim)

[2] K.G. Korotkov, Światło po życiu, (po angielsku) Wydawnictwo Backbone. NY 1996,
Polskie tłumaczenie